Люлката на елена лопатар в България!

Горска сертификация

Резюме на ГСП ма ТП ДЛС Кричим
Декларация към Критерий 1.8
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДЛС Кричим“
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДЛС КРИЧИМ“
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДЛС Кричим
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДЛС КРИЧИМ“ през 2022 г.
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС КРИЧИМ“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС Кричим“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС КРИЧИМ
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС Кричим - 2022
ГОРИ С ВИСОКА КОНСРВАЦИОННА СТОЙНОСТ В ТП ДЛС КРИЧИМ
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДЛС Кричим - 2021 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности - ДЛС Кричим