Люлката на елена лопатар в България!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

                                      

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДЛС Кричим“

Държавно ловно стопанство „Кричим“ е основано с Предписание № 20907 от 30.11.1901 г. на Министерството на земеделието, с което държавната гора Кричим е отстъпена на Интендантството на княз Фердинанд за развъждане на фазани и друг дивеч.

Стопанството обхваща равнинна територия в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски. Разположено е върху речната тераса на река Въча, с надморска височина от 182 до 191 м. Намира се на 21 км от гр. Пловдив и на 120 км от гр. София.

Общата площ на стопанството е 199,8 ха, които включват защитената местност Кричим (169,8 ха) и стопански двор (29,9 ха).

Част от защитената местност е уникален парк с богата колекция от декоративна растителност на площ от 20,6 ха.

Магнолиите, японските вишни и различните видове божури са богато представени в парка на ловното стопанство.

Най-характерни са вековните дъбови гори със средна възраст над 150 години, както има и отделни екземпляри над 250 години. Лесистостта е 63%.

Основните дървесни видове са едролистна липа, летен дъб и бяла топола.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 439 куб.м.

Районът на стопанството се обитава от елен лопатар, муфлон, дива пуйка, фазан, полудива патица, гълъб хралупар, лисица, заек, белка и др.

Първите трофеи от лисица и сръндак са отстреляни през 1908 г., като трофейният лов става особено активен през 1922–1942 г.

Между 1974 и 2003 г. трофеи от елен лопатар са оценени с два златни и един бронзов медал.

На ЕКСПО’81 е отличен със златен медал трофей от елен лопатар (190,42 точки по СIС), отстрелян през 1972 г.  

Създадена е база за интензивно стопанисване на елен лопатар и муфлон с обща площ 150 ха, волиер за фазан, дива пуйка и водна площ от 0,6 ха с възможност за спортен риболов. 

На територията на стопанството се намира Ловният дом „Jagdschloss Kritchim“ (730 кв.м застроена площ).

Сградата е двуетажна, монолитна, частично климатизирана.

В сегашния си вид е след преустройство от 1936– 1939 г. по проект на арх. Йордан Севов, един от приближените хора на цар Борис ІІІ.

Интериорът e съхранен в автентичния му вид.

Трапезарията е с 24 места.

Сградата е с ограничена възможност за настаняване. 

Малко история

Голяма роля за изграждане на стопанството е изиграл видният български лесовъд Константин Байкушев, както и Бернхард Курциус, под чието ръководство е организирана дивечоразвъдната дейност.

След 1931 г. Васил Бояджиев става управител и изготвя ловната програма на цар Борис III.

Тук са направени и първите опити за аклиматизиране в България на фазан, дива пуйка, нанду, египетски кози.

Гости на ловното стопанство са били редица високопоставени европейски личности и техните семейства.

В годините след 1948 г. стопанството се управлява от:

  • Управление на особените имоти при Министерския съвет
  • Министерство на вътрешните работи
  • Управление за безопасност и охрана
  • Българска академия на науките
  • Служба за охрана
  • Министерски съвет
  • Национална служба за охрана
  • Министерство на финансите
  • Министерство на земеделието, храните и горите  

Адрес: местност Ливадите, с. Куртово Конаре 4223,

Община Стамболийски, Област Пловдив

тел.: 03146/ 21 51

тел.: 0888 608 027

dls_krichim@abv.bg

https://dls-krichim.uzdp.bg

Виж още